Gonestrwydd ymchwil

Llywodraethu

Ein hathroniaeth yng Ngwasg Prifysgol Caerdydd yw ‘Cywirdeb, Amrywiaeth a Pherthnasedd’. Rydyn ni’n ymrwymedig i ragoriaeth yn y maes cyhoeddi academaidd, ac mae ein model llywodraethu yn sicrhau cydymffurfiaeth o ran y cywirdeb a’r safonau uchel sy’n gysylltiedig â chyhoeddi academaidd traddodiadol.

 

Mynediad Agored, trwyddedau a data ymchwil

Ar hyn o bryd rydyn ni’n gyhoeddwr Mynediad Agored Diemwnt sy’n cynnig ein holl gyhoeddiadau cyfnodolyn am ddim i ddarllenwyr. Nid ydym yn codi tâl ar awduron a golygyddion am gyhoeddi cyfnodolion gyda ni.

Rydyn ni’n defnyddio trwyddedau Mynediad Agored gan ddefnyddio Creative Commons. Gall golygydd pob teitl ddewis CC-BY (Attribution) neu CC-BY-NC-ND (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives) fel trwydded ragosodedig. Rydyn ni’n rhoi’r cyfle i awduron ddewis y naill drwydded neu’r llall ar gyfer eu gwaith eu hunain, gan eu galluogi i sicrhau cydymffurfiaeth â’u cyllidwr yn y DU.

 

Datganiad data ymchwil

Mae Cod Ymarfer Uniondeb Ymchwil a’i Lywodraethu y Brifysgol, a gymeradwywyd gan y Senedd ym mis Ebrill 2015, yn cynnwys gofynion o ran data agored ac yn nodi:

“Yn amodol ar gyfyngiadau cyfreithiol, moesegol a masnachol, dylid sicrhau bod yr holl allbynnau ymchwil a data a gyllidir yn gyhoeddus ar gael yn agored mewn modd amserol a chyfrifol ac mewn fformat priodol ar ddiwedd y prosiect ymchwil.”

Gall ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd gysylltu â dataagored@caerdydd.ac.uk am ragor o wybodaeth.
 

Adolygu gan gymheiriaid

Mae ein gweithdrefn ar gyfer adolygu ceisiadau am gyhoeddiadau fel a ganlyn:

  1. Mae’r holl geisiadau ar gyfer cyhoeddi teitl neu gyfres yn cael eu hadolygu gan ein Bwrdd Golygyddol a gallant gael eu hanfon allan am adolygiad cymheiriaid ychwanegol, allanol. Gallwn hefyd ofyn am ragor o fanylion neu eglurhad gan yr ymgeisydd.
  2. Pan fo’r Bwrdd Golygyddol wedi cael digon o wybodaeth, bydd yn dod i benderfyniad terfynol a rhoddir gwybod i’r ymgeisydd.
  3. Y golygyddion dan sylw sy’n gyfrifol am drefniadau adolygu gan gymheiriaid ar gyfer erthyglau unigol a phapurau gwaith. Rhaid i bob erthygl a phapur gael eu hadolygu’n llawn gan gymheiriaid cyn eu cyhoeddi.

 

Archifo a chadw

  • Ar hyn o bryd rydyn ni’n cadw ein holl gynnwys ar OJS, y llwyfan cadw a ddewiswyd gennym. Rydyn ni hefyd yn rhoi testun cyflawn holl gyhoeddiadau Prifysgol Caerdydd yn ORCA, storfa sefydliadol y Brifysgol.
  • Mae ORCA yn arddangos ystadegau lawrlwytho, altmetreg a data cyfeirio Google Scholar, Scopus a Web of Science. Mae adroddiadau hefyd ar gael drwy ein llwyfan cadw, ac mae ystadegau sylfaenol am ddefnydd DOI ar gael drwy Crossref, ein hasiantaeth DOI.
  • Rydyn ni wedi llofnodi cytundeb gyda Portico i gadw ein cynnwys, ac rydyn ni yn y broses o gofrestru gyda Sherpa Romeo a’r Cyfeiriadur Cyfnodolion Mynediad Agored (DOAJ). Bydd hyn yn cynnig lefelau hyd yn oed yn uwch o ddiogelwch cadw ac yn gwneud ein cyhoeddiadau’n fwy gweladwy.
  • Mae croeso i’n hawduron hunan-archifo eu gwaith ar unrhyw adeg yn y broses olygyddol a chyhoeddi. Mae hyn yn wir am gyn-argraffiadau, ôl-argraffiadau a fersiynau cyhoeddedig o’u gwaith.

 

Preifatrwydd

Rydyn ni’n parchu preifatrwydd ein holl awduron, golygyddion ac aelodau o’u timau golygyddol, adolygwyr, darllenwyr ac unrhyw un arall sy’n rhyngweithio â ni. Rydyn ni’n cadw manylion personol unigolion yn ddiogel, ac ni fyddwn yn eu datgelu heb ganiatâd gan yr unigolyn dan sylw. Rhaid i olygyddion gael caniatâd awduron i gynnwys cyfeiriadau e-bost mewn fersiynau cyhoeddedig o’u gwaith.

Nid ydym yn gwerthu nac fel arall yn trosglwyddo unrhyw ddata personol i gwmnïau masnachol neu sefydliadau eraill, ac eithrio ystadegau gwe sy’n cael eu cadw a’u rheoli gan gwmnïau trydydd parti fel Google.

Comments are closed