Cyhoeddi gyda ni

Gwybodaeth gyffredinol

Rydyn ni’n gyhoeddwr sefydliadol ar-lein o gyfnodolion electronig, cyfresi papurau gwaith / adroddiadau, trafodion cynadleddau a chronfeydd data. Rydyn ni’n bwriadu ehangu ein hamrywiaeth o fformatau cyhoeddi yn ystod 2017-18, gan ein galluogi i gyhoeddi monograffau ymchwil ac allbynnau anhraddodiadol.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n gyhoeddwr Mynediad Agored Diemwnt sy’n cynnig ein holl gyhoeddiadau am ddim i ddarllenwyr ym mhedwar ban byd dan drwydded CC. Nid ydym yn codi tâl ar awduron a golygyddion am gyhoeddi gyda ni.

 

I’r golygyddion

Rydym yn croesawu cynigion am deitlau newydd, neu geisiadau gan olygyddion sydd am drosglwyddo teitlau sefydledig i Wasg Prifysgol Caerdydd. Darllenwch y canllawiau isod ac yna cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i ofyn am ffurflen gais.

Canllawiau ceisiadau
  • Rhaid i deitlau gael eu rheoli gan banel golygyddol annibynnol o arbenigwyr cydnabyddedig yn y maes, gan gynnwys o leiaf un academydd o Brifysgol Caerdydd
  • Dylai’r themâu a’r meysydd pwnc fod yn berthnasol i ddiddordebau ymchwil o leiaf un academydd neu grŵp o academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd
  • Ni ddylai unrhyw gostau gael eu codi ar awduron a chyfranwyr eraill ar gyfer cyhoeddi eu gwaith, ac rydym yn defnyddio trwyddedau Mynediad Agored ar gyfer yr holl waith sy’n cael ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Gall golygydd pob teitl ddewis CC-BY (Attribution) neu CC-BY-NC-ND (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives) fel trwydded ragosodedig. Rydyn ni’n rhoi’r cyfle i awduron unigol ddewis y naill drwydded neu’r llall ar gyfer eu gwaith eu hunain fel y gallant sicrhau cydymffurfiaeth â’u cyllidwr yn y DU, a byddwn yn darparu manylion y ddwy drwydded rydyn ni’n eu cynnig fel y gall golygyddion ac awduron ddewis yr un fwyaf priodol
  • Dylai galwadau am gyhoeddiadau annog cyflwyniadau gan gyfranwyr rhyngwladol

Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais, caiff eich cynnig ei adolygu gan Fwrdd Golygyddol Gwasg Prifysgol Caerdydd. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cytuno ar gontract cyhoeddi gyda chi ac yn rhoi cyngor i chi ar lunio dogfen Trwydded i Gyhoeddi ar gyfer eich awduron.

 

I’r awduron

Canllawiau cyflwyno
  • Darllenwch y canllawiau cyflwyno ar gyfer y cyhoeddiad o’ch dewis yn https://publications.cardiffuniversitypress.org/
  • Bydd canllaw pob cyhoeddiad yn dynodi p’un a yw’r golygydd am dderbyn eich cyflwyniad dros e-bost neu drwy’r broses gyflwyno Systemau Cyfnodolion Agored (OJS). Ar gyfer cyflwyniadau OJS, bydd angen i chi gofrestru ar y wefan OJS
  • Fel cyhoeddwr Mynediad Agored Diemwnt, ni fyddwn yn codi tâl arnoch i gyhoeddi erthyglau teitlau gyda ni. Bydd testun llawn eich gwaith ar gael am ddim i’w ddarllen ar-lein
  • Cewch gadw hawlfraint eich gwaith. Gofynnir i chi ddewis rhwng dwy drwydded Creative Commons. Gall eich golygydd roi cyngor i chi ar hyn. Gallwch hunan-archifo eich gwaith unrhyw bryd, ond gofynnwn i chi gydnabod cyhoeddiad Gwasg Prifysgol Caerdydd fel ffynhonnell ddiffiniol eich gwaith, y fersiwn o’r cofnod.

Comments are closed